Levél az Olvasóhoz

„A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által.”
(2 Timóteus 1,14)

Tisztelt Olvasó!

A Sátoraljaújhelyi Református Egyházközség a története során hosszú ideig részt vett az iskoláztatás munkájában, és Isten iránti hálaadással tudatjuk, hogy a Petőfi Sándor Református Általános Iskola 2012. szeptember 1-jén a Tiszáninneni Református Egyházkerület 11. oktatási intézményeként elkezdi oktató-nevelői munkáját fölmenő rendszerben.

A XVII. század elejétől okmányokkal bizonyíthatóan bemutatható a református egyházközségünk élete, az iskola működése, tevékenysége. Fejes István püspök „A Sátoralja-új helyi Ev. Ref. Egyház Története” c. művéből tudjuk (S.a.újhely, 1889), hogy kezdetben a pataki iskolával egyenrangú gimnázium működött, majd később particularis iskola lett. Az 1898-as tanévtől a református egyház felekezeti iskoláját átadta az államnak, ettől kezdve állami iskolaként működött. 2011. évben a város Önkormányzata átadta, a Református Egyház pedig átvette a Petőfi utcai iskola épületet. Az iskola alapítója és fenntartója a Tiszáninneni Református Egyházkerület. A Sátoraljaújhelyi Református Egyházközség az iskola életére és munkájára felügyel, azt segíti és támogatja, lelki életét irányítja.

A pedagógiai programunkban arra vállalkozunk, hogy meghatározzuk mai helyzetünket, a terveinket az előttünk álló időszakra, miközben Isten áldásáért imádkozunk, Őreá tekintünk.

A nevelés, oktatás tudatosan tervezett tevékenységet feltételez, amely során ki kell művelni a gyermekek személyiségét. Egyre személyesebb indítékokkal, ki kell alakítani a kötelességek és jogok egyensúlyát úgy, hogy az emberi méltóságot biztosítva, tartsák tiszteletben mások jogait is. Az iskola feladata, hogy növendékeit Isten és embertársaink szeretetére, a tudományok és művészetek iránti fogékonyságra, mindenkitől a jó megtanulásának készségére, testi, szellemi és lelki tartásra, erkölcsi szilárdságra nevelje. Igyekezni fogunk színes, keresztyén értékekben gazdag, diákéletet biztosítani a tanulás mellett. Azt szeretnénk, ha tanulóink túlnyomó többsége érettségit adó egyházi középiskolában folytatatná tanulmányait. Az egyházi, városi, megyei és országos szintű versenyeken dicséretesen szeretnénk helytállni.

A mai kor elvárásai, az utóbbi évek változásai teljesen új gondolkodást követelnek meg a pedagógusoktól. A vonzó oktatási kínálat mellett, jól felkészült, az oktatás-nevelés területén jártas, hitükben megálló keresztyén, tanáregyéniségekre van szükség A pedagógus hitvallása, hogy évezredek kincseit adja tovább, hogy hiteles jövőképet tud állítani az új generáció elé.

Milyen iskolát szeretnénk? Olyat, amelyben az oktatói és nevelői munka következetesen és magas színvonalon folyik. Erre biztosíték a már működő református iskolahálózat, valamint a kiváló pedagógusok személye. Olyan iskolát szeretnénk, ahol nem a folyton változó elvárásokhoz és luxus-igényekhez igazítjuk az oktatást, hanem a normalitáshoz és a gyermekek alapvető érdekéhez. Olyan iskolát szeretnénk, ahol megvalósul a keresztyén szemlélet, az Isten igéjének komolyan vételében, az egymásra való testvéri odafigyelésben, és egyáltalán az evangéliumi értékek érvényesítésében.

A gyermekekért, a családokért, a városért, nemzetünkért és egyházunkért szeretnénk szolgálni. E célok érdekében igénybe vesszük a református és más egyházi testvérintézmények segítségét, és együttműködünk az önkormányzati / állami iskolákkal is.

Mindenki részéről fontos elvárás, hogy az intézmény egyenletes, magas színvonalon, eredményesen, hatékonyan működjön.

Várjuk azokat a gyermekeket és családokat, akik az Istenhez vezető úton velünk együtt szeretnének járni, elfogadják küldetésünket, s azonosulni tudnak keresztyén iskolai nevelésünkkel - oktatásunkkal.

Köszönjük, hogy érdeklődik felőlünk.

Sátoraljaújhely, 2012. szeptember

 

( Dr. Kádár Ferenc ) ( Deák István )
lelkipásztor igazgató